Provincie Drenthe steunt maatregelen voor glastuinbouwbedrijven

LTO Glaskracht, de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren ondertekenden op 17 juli 2017 een samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van het maatregelprogramma Duursaam Glashelder. Doel van dit programma is om de glastuinbouwbedrijven in de gebieden van beide waterschappen te ondersteunen bij het verminderen van lozingen naar oppervlaktewater, grondwater en riool.

Sinds november 2016 werken de genoemde overheden, betrokken sectoren, organisaties en kennisinstituten samen aan de ambitie voor voldoende schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. Deze Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater is van groot belang, onder meer om de doelen  van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nota Duurzame Gewasbescherming te halen.

Binnen het maatregelprogramma DuurSaam Glashelder is bewust gekozen voor een aanpak vanuit het perspectief van de ondernemers. ‘Zo schoon mogelijk water en een goede toekomst voor de tuinders dienen hand in hand te gaan’, aldus gedeputeerde Cees Bijl.

Een belangrijke maatregel is het uitvoeren van een onafhankelijke bedrijfswaterscan, waarbij elke deelnemer zicht krijgt op de verbeterpunten binnen zijn bedrijfsvoering over het lozen van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. De scan is gericht op restwaterstromen en hemelwater en heeft ook als doel de tuinder bewust te maken van de impact van zijn werkzaamheden op de omgeving. De uitvoering van de maatregelen vinden plaats in de jaren 2017 tot en met 2021.