Nieuw parkeerbeleid: overal goed parkeren in de gemeente Emmen

Bewoners, ondernemers, werknemers en bezoekers moeten zich welkom voelen in de gemeente Emmen. Goed geregeld parkeren draagt hieraan bij. Het afgelopen half jaar is met veel partijen overleg gevoerd om te komen tot een gedragen parkeervisie. Dit voorstel is door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor inspraak. Van 18 juli tot en met 30 augustus kan iedereen die hierop een zienswijze indienen. Na de zomer worden de zienswijzen beoordeeld en in oktober neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe parkeerbeleid.

Wethouder René van der Weide is tevreden over de reacties tot nu toe op de nieuwe visie: “Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het parkeren en het verbeteren van de bereikbaarheid. We hebben met heel veel partijen gesproken en hieruit hebben we kunnen constateren dat de basis op orde is. Het prijskaartje voor het parkeren blijft altijd een discussiepunt. De afgelopen jaren is het tarief niet verhoogd en dit willen we ook richting de toekomst zo houden. ”

Voldoende parkeerplaatsen, betaalbaar tarief
De nieuwe parkeervisie legt in grote lijnen vast hoe het parkeren nu al is geregeld. Belangrijk uitgangspunt is voldoende parkeerplaatsen tegen een betaalbaar tarief. De gemeente wil de tarieven gelijk houden en het gratis parkeren in dorpen en wijken blijft van kracht. Een aantal wijzigingen op het bestaande beleid zijn onder andere:
• Nieuwe betaaltijden per 1 januari 2018:
o P-Westerstraat en P-Willinkplein: alle dagen van de week van 09.00 uur tot 18.00 uur, op donderdag van 09.00 – 21.00 uur. (P-Westerstraat was dagelijks tot 21.00 uur)
o P-zuid 2, P-Noord en de open terreinen: ma, di, wo, vrij, za: 9.00 – 18.00 uur, do: 9.00 uur – 21.00 uur, zo: 13.00–18.00 uur
• P-Zuid2 krijgt de status overloopterrein en behoort dan niet meer tot de parkeerexploitatie.
• Parkeren Mantelzorgers in Emmen centrum: voor deze doelgroep gaan we een proef starten met een pas waarmee zij vrij kunnen parkeren in de buurt van de woning van degene waaraan zij zorg verlenen.

Wat vindt u belangrijk?
Om goed beleid te kunnen maken, heeft de gemeente Emmen een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Allereerst is aan de gemeenteraad gevraagd wat zij belangrijk vindt als het gaat om parkeren. Vervolgens is dezelfde vraag voorgelegd aan de retail, de kerken in Emmen centrum, de erkende overlegpartners in de gemeente, Q-park Nederland, de wooncorporaties Domesta en Lefier, Seniorenraad, Horeca Nederland (afdeling Emmen), Wildlands, Atlas Theater, bioscoop Kinepolis en het Overleg- en Samenwerkingsorgaan voor Gehandicapten. Alle informatie uit deze bijeenkomsten is verwerkt in de nieuwe visie. In juni is de conceptvisie gepresenteerd aan de bovengenoemde partijen. Tijdens dit overleg werden waardering en steun uitgesproken voor de nieuwe parkeervisie.